หารือเรื่องรูปแบบและกลไกการมีส่วนร่วมระดับจังหวัด ตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

วันที่ 10 มี.ค. 66 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ร่วมประชุมกับนายสุริยา หมาดทิ้ง ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะ เพื่อหารือเรื่องรูปแบบและกลไกการมีส่วนร่วมระดับจังหวัด ตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ