ติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนบูรณาการ EEC

วันที่ 14 ก.พ. 66 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมกับนางธัญรัตน์ อินทร รองเลขาธิการฯ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พร้อมคณะทำงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนบูรณาการ EEC ณ ห้องประชุมมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ