วางแผนเตรียมการต้อนรับพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในการการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 14 ก.พ. 66 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำตาล กิตติกูล ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวประนอม เงินบุคคล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี และนายสมศักดิ์ ล้ำเลิศ หัวหน้าหน่วยงานอำนวยการ ร่วมประชุมกับ ผู้แทนจากมนฑลทหารบกที่ 12 สถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อวางแผนเตรียมการต้อนรับพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในการการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ และลงพื้นที่เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อม ณ วัดปากน้ำโจ้โล้ ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา