ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี ในฐานะรองประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมคณะ เข้าร่วมโครงการกระบวนการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบร่วมในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนากำลังคนสำหรับศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบร่วม ในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนากำลังคนสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ครูเชิงพื้นที่ รวมถึงการจัดการความรู้ครูต้นแบบ เพื่อแสดงศักยภาพและพลังการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการ ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร