ประชุมคณะกรรมการ Engagement Thailand ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ Engagement Thailand ครั้งที่ 1/2566 โดยมีวาระใน การประชุม เรื่อง วางแผนการดำเนินงานด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศ และสรุปกิจกรรมวิชาการในเดือนที่ผ่านมา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม เป็นประธานในการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom