เตรียมความพร้อมต้อนรับการลงพื้นที่ขององคมนตรี ในการเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 1 ก.พ. 66 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี รวมถึงคณาจารย์และบุคลากร ลงพื้นที่ ณ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า เพื่อร่วมประชุมกับตัวแทนจากเทศบาลตำบลปากน้ำ กำนันตำบลปากน้ำ และตัวแทนชมรมผู้สูงอายุตำบลปากน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับการลงพื้นที่ของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในการเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์