โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรชีววิทยา ให้กับโรงเรียนพนัสพิทยาคาร โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรม จำนวน 30 คน ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ บางคล้า