ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ผบ.) ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 26 ม.ค. 66 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ผบ.) ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ