โครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

วันนี้ 26 – 27 ม.ค. 66 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระยะ 3 ปี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดการประกันคุณภาพทั้งระบบ โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร และอาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์ เป็นวิทยากรในการอภิปรายและนำเสนอผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPExV และแผนพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ