ร่วมประชุมหารือกับโครงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

วันที่ 23 ม.ค. 66 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมประชุมหารือกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาคุณภาพองค์กรและงบประมาณ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์เทวิกา เบ็ญจวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ