ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 19 ม.ค. 66 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานมูลนิธิฉะเชิงเทราเพื่อการพัฒนา นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะ ร่วมประชุมกับนายคณิศ แสงสุพรรณ ประธานที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี พร้อมคณะ ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กรุงเทพฯ เพื่อร่วมหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่สำคัญ ๆ เช่น การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ อีอีซี เพื่อกำหนดให้พื้นที่ อีอีซี เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ทันสมัยสู่การเป็นจุดหมายที่ผสมผสานระหว่างธุรกิจและการพักผ่าน โดยมีเป้าหมายให้ฉะเชิงเทรา เป็นเมืองน่าอยู่ และศูนย์กลางเชื่อมโยงภาคตะวันออก กับประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพเชิงธรรมชาติ รวมถึงการพัฒนาการเกษตร เพื่อยกระดับผลผลิตสู่สินค้ามูลค่าสูง สร้างรายได้ให้เกษตรกร ด้านการเตรียมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าเชื่อมโยงภาคตะวันออกกับประเทศเพื่อนบ้าน และการบริหารจัดการขยะเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึง แนวทางการพัฒนาพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยจะร่วมกันบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งเป้าหมายให้จังหวัดฉะเชิงเทรา ก้าวสู่ “เมืองน่าอยู่น่าเที่ยว พัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ อีอีซี” เพื่อขับเคลื่อนให้ฉะเชิงเทราเป็นเมืองน่าอยู่ที่ยั่งยืน ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย มาปรับใช้ให้คนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมความรู้และทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ โดยเฉพาะด้านเกษตรที่ทันสมัย รวมถึงการพัฒนาทักษะบุคลากรตั้งแต่ระดับเยาวชน สร้างงานที่ตรงความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เรียนจบมีงานทำ พร้อมกันนี้ พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราจะพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพเชิงธรรมชาติ ผสมผสานระหว่างธุรกิจและการพักผ่อนที่มีความทันสมัย เป็นจุดหมายปลายทางที่พร้อมดึงนักลงทุนทั่วโลกเข้าสู่พื้นที่ อีอีซี