ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 23 ม.ค. 2566 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์