สาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต เข้าร่วมโครงการอบรมค่ายชุมชนช่อสะอาดในเขตกรุงเทพมหานคร “แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต”

วันที่  17 มี.ค. 65 เวลา 08.30-16.00 น. สาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยอาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ และอาจารย์สมศักดิ์ ทองแก้ว พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการอบรมค่ายชุมชนช่อสะอาดในเขตกรุงเทพมหานคร “แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต” ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร.พิชัย สดภิบาล อาจารย์สหภพ ปานทอง คณะครูอาจารย์ นักเรียนโรงเรียนสุเหร่าหะยีมีนา และคณะผู้แทนมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนสุเหร่าหะยีมีนา เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร