ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่  17 มี.ค. 65 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์และหารายได้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (University Isolation) เพื่อปรึกษาหารือและรับทราบผลการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยมีคณะกรรมการจากกองพัฒนานักศึกษา และหอพักนักศึกษา เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)