ประชุมกับผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

วันที่ 15 มี.ค. 65 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยดร.นฤชล เรือนงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี ร่วมประชุมกับผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. นำโดยนางสาวคณพร โพธิจิตสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มให้คำปรึกษาเคลื่อนที่ เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมไปถึงรับฟังปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนะนำแนวทางการยกระดับ ค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ