ประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนจังหวัดฉะเชิงเทราสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

วันที่ 15 มี.ค. 65 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ในฐานะเลขานุการคณะอนุทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) พร้อมด้วยอาจารย์ธนเทพ ศิริพัลลภ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนจังหวัดฉะเชิงเทราสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ณ สำนักงานเมืองอัจฉริยะจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (หลังเก่า)