ประชุมหารือการประกันคุณภาพการศึกษา และรายงานผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ Green University

วันที่ 14 มี.ค. 2565 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมหารือการประกันคุณภาพการศึกษา และรายงานผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ Green University ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom