ประชุมหารือการร่วมวิพากษ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan)

วันที่ 14 มี.ค. 2565 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการ ศูนย์ สำนัก เข้าร่วมการประชุมหารือการร่วมวิพากษ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom