ประชุมหารือผลการดำเนินงาน Action Plan ฯลฯ ของ สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต

วันที่ 14 มี.ค. 65 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต (สพก.) เข้าร่วมประชุมหารือผลการดำเนินงาน Action Plan ฯลฯ ของ สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต (สพก.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom