ประชุมคณะกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 10 มี.ค. 2565 เวลา 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ 2/2565 ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในการหารือ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา 126 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom