ประชุมเพื่อหารือการขับเคลื่อนหลักสูตร “โครงการนักศึกษาพันธุ์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์”

วันที่ 10 มี.ค. 2565 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณบดีรองคณบดี คณาจารย์ และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน เข้าร่วมการประชุมกับหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และหน่วยงานภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือการขับเคลื่อนหลักสูตร “โครงการนักศึกษาพันธุ์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์” เพื่อผลิตนักศึกษาที่ตรงกับความต้องการของตลาดในภาคอุตสาหกรรม โดยมีนายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom