ประชุมหารือเพื่อรวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์ผลงานของโครงการต่างๆ

วันที่ 18 มี.ค. 65 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น และกองนโยบายและแผน เพื่อรวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์ผลงานของโครงการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ลงพื้นที่เข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชนตามตำบลต่างๆ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการนำองค์ความรู้มาปรับใช้ให้สอดคล้องควบคู่ไปกับการพัฒนาท้องถิ่นและดำเนินการตามมติสภาวิชาการ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ