ประชุมหารือหลักสูตรความร่วมมือกับ บริษัทบลูเทค ซิตี้ (BlueTech City)

วันที่ 17 มี.ค. 2565 เวลา 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับ คณบดี รองคณบดี และคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมหารือหลักสูตรความร่วมมือกับ บริษัทบลูเทค ซิตี้ (BlueTech City) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อรองรับต่อการทำงานในภาคอุตสาหกรรม โดยใช้หลักสูตร 2+2