ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ที่ได้รับรางวัล “ราชภัฏคุณากร”

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ที่ได้รับรางวัล “ราชภัฏคุณากร” ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อท้องถิ่น และสภาศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2565