แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564)