รับมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

วันที่ 2 มี.ค. 65 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี รับมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าระดับ 2 และสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 2 รวมจำนวน 2 สาขา จากนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมบาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ร่วมกับ ผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ หอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา