ข่าวประชุม

อบรมเรื่อง “การเตรียมยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิจัยรับใช้ท้องถิ่นและสังคม”

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเรื่อง “การเตรียมยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิจัยรับใช้ท้องถิ่นและสังคม” โดยมี อาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากบุคลากรสายวิชาการของหลายมหาวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและร่วมอภิปรายถึงวิธีการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิจัยรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ภายในงานมีการบรรยายเรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิจัยรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2564” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ (อุปนายกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม) และกิจกรรม “การอภิปรายและวิพากษ์การนำเสนอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม” โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิชัย สดภิบาล (ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขารับใช้สังคม และการอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรม) รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ (อุปนายกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม) รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาส่งเสริมการเกษตร – ด้านพัฒนาการเกษตร) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลิชา ตรีโรจนานนท์ (อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ …

อบรมเรื่อง “การเตรียมยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิจัยรับใช้ท้องถิ่นและสังคม” Read More »

ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 8/2566

วันที่ 20 พ.ค.66 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 8/2566 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

อบรมเทคนิคการสร้างเอกสารการสอนและคู่มือปฏิบัติงานด้วยระบบอัตโนมัติ

วันที่ 19 พ.ค. 66 พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สายสนับสนุน เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการสร้างเอกสารการสอนและคู่มือปฏิบัติงานด้วยระบบอัตโนมัติ” ซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดขึ้น ณ ห้องคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) ชั้นที่ 1 อาคาร 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ในการใช้ฟังก์ชันเพื่อการสร้างเอกสารอัตโนมัติในMicrosoft word สำหรับทําผลงานทางวิชาการ รวมไปถึงเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ในการใช้ Google Drive for Desktop ในการเก็บสำรองแบบเรียลไทม์ ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีทัศนคติที่ดีในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครื่องมือทางดิจิทัล ซึ่งส่งผล ต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

ร่วมประชุมซักซ้อมการเตรียมความพร้อมรองรับการดำเนินการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 20 ปี

วันที่  18 พ.ค. 66 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมประชุมซักซ้อมการเตรียมความพร้อมรองรับการดำเนินการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 20 ปี (พ.ศ.2566-2585) ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 18 พ.ค. 66 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) และที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 8/2566

วันที่ 18 พ.ค. 66  เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 8/2566 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ โดยในที่ประชุมได้มีการพิจารณาการเตรียมความพร้อมรองรับการดำเนินการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 20 ปี (พ.ศ. 2566 – 2585) และพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Imformation Office : CIO)

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรนักบริหารด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 18 พ.ค. 66 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรนักบริหารด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น 6 ห้อง 1 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยในที่ประชุมได้มีการแจ้งให้ทราบ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรนักบริหารด้านกิจการนักศึกษา และสรุปการประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารด้านการพัฒนานักศึกษา รวมไปถึงผลการสำรวจข้อมูลความต้องการของบุคลากรด้านกิจการนิสิตนักศึกษาหรือพัฒนานักศึกษา พร้อมมีการพิจารณาแนวทางการจัดหลักสูตรนักบริหารด้านกิจการนักศึกษา

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 20 ปี ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 18 พ.ค. 66 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 20 ปี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 18 พ.ค. 66 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาความเป็นเลิศและความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 16 พ.ค. 66 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาความเป็นเลิศและความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 โดยมีดร.สมชัย ว่องอรุณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM) และที่ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์