ข่าวประชุม

ประชุมคณะทำงานเพื่อรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์

วันที่ 7 มิ.ย. 67 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ การเปิดสถาบันใหม่ ตามข้อเสนอแนะของสภาการพยาบาล ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก1

วันที่ 6 มิ.ย. 67 รองศาตราจาย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) พ.ศ. 2566-2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมีการแบ่งกลุ่มตามประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด ณ โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 6 มิ.ย. 67 เวลา 15.30 น. รองศาตราจาย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์. อ้นเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยว อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1 โดยมีนางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารของผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 6 มิ.ย. 67 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้มีการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหาร ของผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอาจารย์ ดร.สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ มีรองศาสตราจารย์สิรี ชัยเสรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ รวมทั้งนำเสนอประเด็นซักถาม ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) และที่ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการสร้างอนาคตบัณฑิตสู่สถานประกอบการ

วันที่ 6 มิ.ย. 67 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารบัณฑิตศึกษา

ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 6 มิ.ย. 67 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์สิรี ชัยเสรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2567 เพื่อเตรียมการรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) และที่ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการหลักสูตรการบ่มเพาะโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ

วันที่ 6 มิ.ย. 67 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการหลักสูตร “การบ่มเพาะ (Incubating) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ” ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก1

วันที่ 5 มิ.ย. 67 รองศาตราจาย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) พ.ศ. 2566-2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี

ประชุมหารือการนำเสนอหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงยุติธรรม

วันที่ 5 มิ.ย. 67 เวลา 10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมหารือการนำเสนอหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

เวทีแสดงความคิดเห็นของตัวแทนประชาชนตำบลท่าตะเกียบ

วันที่ 4 มิ.ย. 67 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์ พร้อมด้วยอาจารย์พจนีย์ เชื้อบัณฑิต ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์สมศักดิ์ ทองแก้ว อาจารย์รัชดา ประณมน อาจารย์พงศา รวมทรัพย์ และ ดร.ปริวรรต นาสวาสดิ์ ร่วมจัดเวทีแสดงความคิดเห็นของตัวแทนประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าตะเกียบ เพื่อจัดทำแผนพัฒนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช. ในโครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ กอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช. ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ และเสนอแผนงานโครงการฯ โดยมี พ.อ. เฉลิมพล ประเสริฐกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช. (ฝ่ายทหาร) และตัวแทนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน …

เวทีแสดงความคิดเห็นของตัวแทนประชาชนตำบลท่าตะเกียบ Read More »