admin

ประชุมหารือแนวทางการรับนักศึกษาจีนมาเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

วันที่ 11 มิ.ย. 67 เวลา 15.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการรับนักศึกษาจีน เพื่อมาเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

พิธีอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัยและพิธีผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่

วันที่ 11 มิ.ย. 67 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2567 รวมถึงกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์น้องพี่ “พิธีผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

ประชุมหารือการจัดงานเดินวิ่งปั่น

วันที่ 11 มิ.ย. 67 เวลา 15.30 น. รองศาสตราจาย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานการประชุมหารือการจัดงานเดิน-วิ่ง-ปั่น ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประชุมหารือการจัดงานตะวันออกฟอรั่มปฏิบัติการสู่โลกเย็นที่เป็นธรรม

วันที่ 11 มิ.ย. 67 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจาย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานการประชุมหารือการจัดงานตะวันออก ฟอรั่ม ปฏิบัติการสู่โลกเย็นที่เป็นธรรม ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามหาวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

วันที่ 11 มิ.ย. 67 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามหาวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567 – 2570 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2567 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ และสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการปรับปรุงระบบการดำเนินงานและทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง สู่การดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยได้รับเกียรติจาก ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล และนายกิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ เป็นวิทยากร

ประชุมประชุมหารือการเปิดแหล่งเรียนรู้ตำบลคลองเขื่อน

วันที่ 11 มิ.ย. 67 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจาย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานการประชุมหารือการเปิดแหล่งเรียนรู้ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานสถาบันการศึกษาหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ420ชั่วโมง

วันที่ 10 มิ.ย. 67 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมต้อนรับ คณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานสถาบันการศึกษา (หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง) โดยศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2567

วันที่  10 มิ.ย. 67 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาพร้อมให้โอวาสและเปิดโครงการ“ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567” โดยมีนักศึกษาใหม่ จากคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างวันที่ 10-11 มิ.ย. 67 วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีความรู้และความพร้อมในการเตรียมตัวเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้นักศึกษาเกิดความคุ้นเคยกับเพื่อนๆ แต่ละคณะ รู้จักรุ่นพี่ บุคลากร คณาจารย์และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมกันนี้ยังมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “กิจกรรมนักศึกษากับการก้าวเดินในรั้วมหาวิทยาลัย” โดยอาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฐ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

เตรียมการจัดงานแรงบันดาลใจแห่งสายน้ำ

วันที่ 10 มิ.ย. 67 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจาย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้อาจารย์ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์ ร่วมประชุมวางแผนเพื่อเตรียมการจัดงาน Inter Inspire week 2024 : แรงบันดาลใจแห่งสายน้ำ ร่วมกับนายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี นายสมศักดิ์ ล้ำเลิศ หัวหน้างานอาคารสถานที่ และนายสัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ นายกสมาคมการค้าการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมหารือการวางแนวทางการดำเนินงาน “ถนนคนเดิน”

วันที่ 10 มิ.ย. 67 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมประชุมกับนายกลยุทธ ฉายแสง นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา พร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อหารือการวางแนวทางการดำเนินงาน “ถนนคนเดิน” ร่วมกับเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทร