admin

ประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน(TOR)ระบบERP

วันที่ 22 พ.ย. 66 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ระบบ เพื่อให้ระบบการวางแผนทรัพยากรในองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดขอผิดพลาด ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

ประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด

วันที่ 22 พ.ย. 66 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์จักรกริช ไชยเนตร อาจรย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

การเขียนแผนที่ทางวัฒนธรรมสำหรับการขับเคลื่อนทุนทางทางวัฒนธรรม

วันที่ 22 พ.ย. 66 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการการเขียนแผนที่ทางวัฒนธรรม (cultural mapping) สำหรับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรงศ์ นัยวินิจ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ประจำสาขาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ กำมณี อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นวิทยากร ณ ห้องศรีสยาม ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

ประชุมหารือการจัดทำ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้ทุนการศึกษา

วันที่ 20 – 21 พ.ย. 66 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการงานทะเบียน อาจารย์ ดร.สราวุธ อิศรานุวัฒน์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และนายปิยะ นุชพงษ์ หัวหน้าหน่วยงานนิติการ ร่วมประชุมหารือการจัดทำ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้ทุนการศึกษา โครงการ”สร้างอนาคตบัณฑิต สู่สถานประกอบการ” ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับ บริษัทโปรเกรส พาร์ท แอนด์ ได จำกัด ครั้งที่ 2 และการจัดทำ (ร่าง) รายละเอียดของโครงการความร่วมมือ รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร ใบสมัคร รวมทั้งหารือเรื่องแผนการดำเนินงานการให้ทุนการศึกษา ผ่านโปรแกรม zoom meeting online

แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพประจำปีการศึกษา2567

วันที่ 21 พ.ย. 66 อาจารย์ ดร.สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้อาจารย์นวลปราง แสงอุไร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนสารสารน์วิเทศบูรพา จ.ชลบุรี โดยมีนักเรียนและคุณครูเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน

ฝึกซ้อมการแสดงชุดรำวงบารมีหลวงพ่อโสธร

วันที่ 21 พ.ย. 66 เวลา 16.30 น.ผู้ช่วยศาตราจารย์รติยา สุทธิธรรม พร้อมด้วยอาจารย์วิระสิทธิ์ สุขสมชิต และอาจารย์พีรณัฐ ทรงเกตุกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ทำการฝึกซ้อมการแสดงชุด “รำวงบารมีหลวงพ่อโสธร” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแสดงในงานประเพณีลอยกระทง และการจัดงานนมัสการหลวงพ่อพระพุทธโสธร ประจำปี 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอบางคล้า ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการวิจัย

วันที่ 21 พ.ย. 66 เวลา 15.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาความต้องการในการพัฒนาศักยภาพกำลังคนสำหรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการพัฒนาศักยภาพกำลังคนสำหรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนและอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย

วันที่ 21 พ.ย. 66 เวลา 15.00 น. อาจารย์ ดร. ณัฐปคัลภ์ ญามโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม

วันที่ 20 พ.ย. 2566 ดร.สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญชญานิศ ศรีนุกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ พร้อมด้วยบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวปรียาภรณ์ นิลนนท์ และนางสาวชนิตรา เลาะห์มิน นักวิชาการศึกษา นางสาวธารฤทัย เขมะเพ็ชร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนายสมพงศ์ ฆ้องหลวง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยมีนักเรียนและคุณครูเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 110 คน น้องๆน่ารักมีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้วยความสนใจ

วางแผนการนำเสนอข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์และภาคีเครือข่าย

วันที่ 21 พ.ย. 66 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยนายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี รวมประชุมหารือกับนายคำรณ หว่างหวังศรี เกี่ยวกับการวางแผนการนำเสนอข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์และภาคีเครือข่าย ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ