admin

ประกวดคลิปสื่อการสอนภาษาจีน ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิมพ์วิภา สวัสดิ์รักษ์ และ นางสาวชารีรัตน์ สุวรรณเชษฐ นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัล ขวัญใจมหาชน (ยอดกดไลก์ในยูทูป) จากการประกวดคลิปสื่อการสอนภาษาจีน ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ หัวข้อ “สนุกกับภาษาจีน เพลินถิ่นแดนมังกร” ชิงโล่เกียรติยศและเงินรางวัลจาก ฯพณฯ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ วันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประชุมวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อหาสาเหตุและวิธีการแก้ไข

วันที่ 15 มี.ค. 66 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อหาสาเหตุและวิธีการแก้ไข รวมไปถึงเพื่อให้เกิดเสถียรภาพของระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ณ ห้องมหาชนก ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

โครงการติดตามการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก

วันที่ 15 มี.ค. 66 เวลา 13.30 น. ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการติดตามการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 15 มี.ค. 66 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2566 และคณะทำงานขับเคลื่อนสมุนไพรด้านเชื่อมโยงผู้ประกอบการและการตลาด ณ ห้องนนทรี ชั้น1 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยในที่ประชุมได้มีการแจ้งให้ทราบถึงคำสั่งแต่งตั้งและอำนาจหน้าที่คณะทำงานขับเคลื่อนสมุนไพรด้าน เชื่อมโยงผู้ประกอบการและการตลาด รวมไปถึงรายงานความคืบหน้าการตรวจประเมินคุณภาพสินค้าสิ่งบ่งชี้ทาง ภูมิศาสตร์ “มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบางคล้า” ตลอดจนมีการพิจารณาหารือแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนพืชสมุนไพรด้านเชื่อมโยง ผู้ประกอบการและการตลาดของจังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

วันที่ 15 มี.ค. 66 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะและหน่วยงาน ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการดำเนินงานพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ ดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระยะ 3 ปี ระดับคณะและหน่วยงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย รวมไปถึง เพื่อนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร เป็นวิทยากรในการวิพากษ์การนำเสนอโครงการ ของคณะและหน่วยงาน

หารือการปรับรายละเอียดข้อเสนอโครงการ (EEC) ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 14 มี.ค. 66 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์เทวิกา เบ็ญจวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต ร่วมประชุมกับนางนวรถ ปะรักมะสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักแผนภาพรวมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(สกพอ.) พร้อมคณะ เพื่อหารือการปรับรายละเอียดข้อเสนอโครงการ (EEC) ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ และออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM

ประชุมทำแบบสำรวจความพร้อมการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

วันที่ 14 มี.ค. 66 เวลา 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมทำแบบสำรวจความพร้อมการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล Digital Maturity Model (DMM) ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมกรรมการสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 14 มี.ค. 66 เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาศิษย์เก่าสัมพันธ์และหารายได้ เป็นประธานการประชุมกรรมการสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 (The happiness Game) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25 พ.ค. – 3 มิ.ย. 66 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 14 มี.ค. 66 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2566 เพื่อแจ้งให้ทราบผลการขับเคลื่อน การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565 “การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) เพื่อ นำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลถภาครัฐ (Open Data)” ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของจังหวัดฉะเชิงเทรา และพิจารณาการดำเนินงานภายใต้ “การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open data)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อกำหนดการวิเคราะห์ชุดข้อมูลสำหรับประเด็นสำคัญ (Pain Point) 2 ประเด็น – การผลิตและแปรรูปสินค้ามะม่วง – การพัฒนาคุณภาพชีวิตแม่และเด็ก และ “แผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา …

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2566 Read More »

โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อการจัดจำหน่ายเพิ่มรายได้ให้กับตำบลบางแก้ว ประจำปี 2566

วันที่ 13 มีนาคม 2566 อาจารย์อภิวัฒณ์ วงศ์ณรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มอบหมายให้นางสาวพนิตตา สนนำพา และนางสาวรุจิรา ขุนวงษ์ เป็นวิทยากรให้กับ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อการจัดจำหน่ายเพิ่มรายได้ให้กับตำบลบางแก้ว ประจำปี 2566 (U2T for BCG) อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ฟักข้าวแบบก้อน และแบบน้ำ ผสมน้ำผึ้ง น้ำนมข้าว เกร็ดทองคำ และเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ฟักข้าวรังไหม และครีมรังไหม เพื่อส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับมาตรฐาน สามารถจำหน่ายสู่ตลาดเพื่อสร้างรายได้ให้กับตำบล ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 บ้านไทยสามัคคี ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา