พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการตลาดเกษตรปลอดภัย

วันที่ 23 พ.ย. 66 เวลา 14.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี และอาจารย์ธนเทพ ศิริพัลลภ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการตลาดเกษตรปลอดภัย โครงการตลาดนำการผลิตสู่ “มหานครแห่งสินค้าเกษตรปลอดภัยสูงจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างประธานเครือข่ายกลุ่มเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS แปดริ้ว) ผู้แทนเกษตรกร ร่วมกับผู้ประกอบการร้านอาหาร และสถาบันการศึกษา (นำร่อง) ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมเกษตรกรทำการเกษตรปลอดภัยสูง และเพื่อจัดหาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยสู๋ผู้บริโภคในจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์