ประชุมหารือการจัดทำ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้ทุนการศึกษา

วันที่ 20 – 21 พ.ย. 66 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการงานทะเบียน อาจารย์ ดร.สราวุธ อิศรานุวัฒน์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และนายปิยะ นุชพงษ์ หัวหน้าหน่วยงานนิติการ ร่วมประชุมหารือการจัดทำ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้ทุนการศึกษา โครงการ”สร้างอนาคตบัณฑิต สู่สถานประกอบการ” ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับ บริษัทโปรเกรส พาร์ท แอนด์ ได จำกัด ครั้งที่ 2 และการจัดทำ (ร่าง) รายละเอียดของโครงการความร่วมมือ รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร ใบสมัคร รวมทั้งหารือเรื่องแผนการดำเนินงานการให้ทุนการศึกษา ผ่านโปรแกรม zoom meeting online