การเขียนแผนที่ทางวัฒนธรรมสำหรับการขับเคลื่อนทุนทางทางวัฒนธรรม

วันที่ 22 พ.ย. 66 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการการเขียนแผนที่ทางวัฒนธรรม (cultural mapping) สำหรับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรงศ์ นัยวินิจ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ประจำสาขาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ กำมณี อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นวิทยากร ณ ห้องศรีสยาม ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์