ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการวิจัย

วันที่ 21 พ.ย. 66 เวลา 15.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาความต้องการในการพัฒนาศักยภาพกำลังคนสำหรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการพัฒนาศักยภาพกำลังคนสำหรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนและอำนวยการ