ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการใช้จ่ายงบประมาณทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 27 มิ.ย.66 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการใช้จ่ายงบประมาณทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ครั้งที่ 1/2566 โดยมีวาระเพื่อพิจารณาดังนี้ 1. แนวทางการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (Past Performance) ของหน่วยงานที่รับงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2. การกำหนดเงื่อนไขให้หน่วยรับงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) พิจารณาสัดส่วนจำนวนการให้ทุนโครงการวิจัยต่อจำนวนนักวิจัย 3. (ร่าง) กลไกและแนวทางการพิจารณากรอบวงเงิน เพื่อพัฒนาระบบ ววน. ภายในสถาบันอุดมศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom