ประชุมหารือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ผบ.)

วันที่ 7 ก.ค. 66 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมหารือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ผบ.) โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ