สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดกิจกรรมเรื่อง “การติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานวิจัย”

วันที่ 4-5 มิถุนายน 2566 อาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวเปิดการจัดกิจกรรมเรื่อง “การติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานวิจัย” โดยมี อาจารย์ ดร.กฤษณะ ช่องศรี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุนแล้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งานวิจัยประเภททุนภายในมหาวิทยาลัย) ด้วยการนำเสนอความก้าวหน้าและการวิพากษ์การดำเนินงานวิจัย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการขอทุนวิจัย การเผยแพร่และการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรชัย กุลชัย นักวิชาการอิสระ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาณี กุลชัย อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้วิพากษ์การดำเนินงานวิจัย