ร่วมตรวจเยี่ยม และนำเสนอผลการดำเนินงาน เกี่ยวกับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

วันที่ 5 ก.ค. 66 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย และ อาจารย์วรุตม์ กิจเจริญ เข้าร่วมตรวจเยี่ยม และนำเสนอผลการดำเนินงาน เกี่ยวกับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง และที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 1 (เชิญ พิศลยบุตรราษฎร์บำเพ็ญ) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี