ประชุมกําหนดแนวทางการพัฒนากิจกรรมของสมาพันธ์นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

วันที่ 30 มิ.ย. 66 เวลา 13.00-16.00 น. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมกําหนดแนวทางการพัฒนากิจกรรมของสมาพันธ์นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และวิศวกรสังคม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี และบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารศรีวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยในที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางการพัฒนากิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และวิศวกรสังคม และการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ