อบรมเทคนิคการสร้างเอกสารการสอนและคู่มือปฏิบัติงานด้วยระบบอัตโนมัติ

วันที่ 19 พ.ค. 66 พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สายสนับสนุน เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการสร้างเอกสารการสอนและคู่มือปฏิบัติงานด้วยระบบอัตโนมัติ” ซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดขึ้น ณ ห้องคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) ชั้นที่ 1 อาคาร 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ในการใช้ฟังก์ชันเพื่อการสร้างเอกสารอัตโนมัติในMicrosoft word สำหรับทําผลงานทางวิชาการ รวมไปถึงเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ในการใช้ Google Drive for Desktop ในการเก็บสำรองแบบเรียลไทม์ ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีทัศนคติที่ดีในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครื่องมือทางดิจิทัล ซึ่งส่งผล ต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด