ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 20 พ.ค. 66 เวลา 08.30 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 โดย มีการสอบข้อเขียนวิชาวัดแววความเป็นครู และสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ อาคารคณะครุศาสตร์