ประชุมหารือประเด็นเรื่อง “การพัฒนาเพื่อการพัฒนาเพื่อการขับเคลื่อนศักยภาพเขต EEC ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 17 มี.ค.66 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์เทวิกา เบ็ญจวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต (สพก.) และอาจารย์ภควรรณ คงจันตรี รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต (สพก.) เข้าร่วมการการประชุมหารือกับนายจิรศักดิ์ อ่วมอุไร ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานฉะเชิงเทรา และนายสุกฤษ์ ศิลปะอนันต์ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา ในประเด็นเรื่อง “การพัฒนาเพื่อการพัฒนาเพื่อการขับเคลื่อนศักยภาพเขต EEC ในจังหวัดฉะเชิงเทรา” ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ