ประชุมปฏิบัติการ“การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยี่สิบปี ภายใต้กลไก ก.น.บ.”

วันที่ 16 มี.ค. 66 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี นางสาวสิริณัฎฐ์ ควรประกอบกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ“การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยี่สิบปี ภายใต้กลไก ก.น.บ.” ให้กับบุคลากรของจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาของจังหวัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสามารถขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องแปซิฟิก ชั้น 1 โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี