เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 14 มี.ค. 66 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2566 เพื่อแจ้งให้ทราบผลการขับเคลื่อน การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565 “การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) เพื่อ นำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลถภาครัฐ (Open Data)” ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของจังหวัดฉะเชิงเทรา และพิจารณาการดำเนินงานภายใต้ “การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open data)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อกำหนดการวิเคราะห์ชุดข้อมูลสำหรับประเด็นสำคัญ (Pain Point) 2 ประเด็น

– การผลิตและแปรรูปสินค้ามะม่วง

– การพัฒนาคุณภาพชีวิตแม่และเด็ก

และ “แผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2566-2570)” ที่ทบทวน ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา