โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อการจัดจำหน่ายเพิ่มรายได้ให้กับตำบลบางแก้ว ประจำปี 2566

วันที่ 13 มีนาคม 2566 อาจารย์อภิวัฒณ์ วงศ์ณรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มอบหมายให้นางสาวพนิตตา สนนำพา และนางสาวรุจิรา ขุนวงษ์ เป็นวิทยากรให้กับ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อการจัดจำหน่ายเพิ่มรายได้ให้กับตำบลบางแก้ว ประจำปี 2566 (U2T for BCG) อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ฟักข้าวแบบก้อน และแบบน้ำ ผสมน้ำผึ้ง น้ำนมข้าว เกร็ดทองคำ และเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ฟักข้าวรังไหม และครีมรังไหม เพื่อส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับมาตรฐาน สามารถจำหน่ายสู่ตลาดเพื่อสร้างรายได้ให้กับตำบล ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 บ้านไทยสามัคคี ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา