การขายพัสดุที่ชำรุดโดยวิธีทอดตลาด ซึ่งเป็นพัสดุที่หมดอายุการใช้งาน เสื่อมสภาพ

วันที่ 14 มี.ค. 66 เวลา 09.00 น. ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากร เป็นประธานในการขายพัสดุที่ชำรุดโดยวิธีทอดตลาด ซึ่งเป็นพัสดุที่หมดอายุการใช้งาน เสื่อมสภาพ จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 รายการ (กอง/กลุ่ม) ด้วยการยื่นซองเสนอราคา โดยยึดถือผู้เสนอราคาสูงสุด ณ อาคารหน่วยงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งผู้ที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ นายประภัทร นัยนภาเลิศ โดยยื่นซองเสนอราคา จำนวน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)