เข้าร่วมนำเสนอโครงการฉะเชิงเทรา Sandbox

วันที่ 13 มี.ค. 66 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์เทวิกา เบ็ญจวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต อาจารย์ ดร.ภควรรณ คงจันตรี รองผู้อำนวยการฯ และอาจารย์ผุสดี ผุมรา รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมนำเสนอโครงการฉะเชิงเทรา Sandbox ในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดฉะเชิงเทรา (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 3 พร้อมกันนี้รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ยังได้นำเสนอการมีส่วนร่วมระดับจังหวัดในการจัดการศึกษา ร่วมกับ ดร.สุริยา หมาดทิ้ง ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา