กิจกรรมการสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู

วันที่ 12 มี.ค. 66 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด “กิจกรรมการสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 คณะครุศาสตร์ พร้อมมอบรางวัล การประกวดสื่อพื้นฐาน สื่ออิเล็กทรอนิก และผลงานวิจัย รวมไปถึงเยี่ยมชมกาสรจัดแสดงสื่อ-ผลงานวิชาการของแต่ละสาขาวิชา ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

สืบเนื่องจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มีกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่เน้นให้บัณฑิตเกิดสมรรถนะสู่การเป็นครูที่มีความพร้อมทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู โดยเป็นไปตามกระบวนการและเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด เพื่อให้บัณฑิตที่ผลิตออกมา มีความศักยภาพ ความพร้อม ในการเป็นครูในยุคปัจจุบัน ที่รอบรู้ เชี่ยวชาญงานในหน้าที่ครู เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน และสะท้อนผลของการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ทางงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จึงได้ดำเนิน “กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์และจัด แสดงผลงานทางวิชาการ/ประกวดผลงานทางวิชาการและวิจัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ภายใต้ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ ตามมาตรฐานคุรุสภา และ พัฒนาระบบพี่เลี้ยงตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครูโรงเรียนร่วมผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู และกิจกรรม ส่งเสริมความเป็นครู พัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาเพื่อเตรียมความความพร้อมสู่การเป็นครูมืออาชีพ ในหัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นครู SMART TEACHER เป๊ะเวอร์ ”

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ ทักษะการสอนและการวิจัยโดยการส่งผลงานเข้าร่วม ประกวดผลงานทางวิชาการ สื่อ และงานวิจัย รวมไปถึงเพื่อให้นักศึกษาได้จัดแสดงผลงาน สื่อการสอนและงานวิจัยในชั้นเรียนจากการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และสะท้อนผลของการฝึกปฏิบัติการสอน ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสาขา เชื่อมโยงประสบการณ์การสอนได้อย่างหลากหลาย และนำประสบการณ์สำคัญของนักศึกษามาพัฒนาปรับปรุงงานฝึกฯให้มีความเหมาะสมอย่างเต็ม ศักยภาพ อีกทั้งได้พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นครูและอาชีพอื่นๆที่สอดคล้องกับแต่ละศาสตร์สาขาวิชา