โครงการเพื่อนเข้าใจเพื่อน วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้เรื่องสุขภาวะทางจิตใจ

วันที่ 12 มี.ค. 66 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเพื่อนเข้าใจเพื่อน วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้เรื่องสุขภาวะทางจิตใจ ทราบแหล่งช่วยเหลือทางด้านจิตใจ และมีวิธีการดูแลตนเองเมื่อประสบกับปัญหาทางจิตใจ โดยภายในงานมีการจัดบูธนิทรรศการ การแสดงจากวงดนตรีจิตอาสา “ฟิลดี” กิจกรรม Talk Just Clear “เติมวัคซีนใจ” โดยคุณเฌอเบลล์ ลัลณ์ลลิน และดนตรีเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์