ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

วันที่ 13 มี.ค. 66 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 4/2566 โดยมีการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ รวมไปถึงพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตลอดจนพิจารณารูปแบบบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง และพิจารณา (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์