โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและคณาจารย์ ณ ประเทศเกาหลีใต้

วันที่ 1-5 มีนาคม 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภํฏราชนครินทร์ นำนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานในโครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและคณาจารย์ ณ ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเพิ่มพูนกระบวนทัศน์ในการทำงาน โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์ ร่วมเดินทางในครั้งนี้จำนวน 22 คน