โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

วันที่ 7 มี.ค. 66 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยการมีส่วนร่วมของอาจารย์คณะครุศาสตร์และคณะร่วมผลิต กิจกรรมที่ 3.1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะครูเพื่อโค้ชการเรียนรู้จากการทำโครงงานฐานวิจัย (RBL) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนกระบวนการทางการศึกษา สู่เป้าหมายการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนแก่ภาคีการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ และคณะร่วมผลิตครูด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) และการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ร่วมกับคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ และคณะร่วมผลิต โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคุณคงวุฒิ นิรันตสุข วิทยากรกระบวนการเพื่อการเรียนรู้/ผู้ก่อตั้งมูลนิธิปัญญาวุฑฒิ เป็นวิทยากร ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ